Entries by dnreal

Bản Đồ Quy Hoạch Quận Liên Chiểu

DNReal cập nhật mới nhất 2020 thông tin Bản Đồ Quy Hoạch Quận Liên Chiểu Đà Nẵng đến 2030 tầm nhìn 2045. Bản đồ đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt. Qua đây tạo định hướng phát triển hạ tầng, giao thông, công nghiệp, kinh tế… Quận Liên Chiểu Đà Nẵng.